Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse.
Mer informationRawl Scandinavia – Försäljningsvillkor för företag och privatpersoner1. Definitioner
2. I dessa allmänna försäljningsvillkor
 ("villkor") har angivna begrepp den betydelse som anges vid dem nedan:
3. ”Avtal” avser varje skriftligt avtal (inklusive eventuellt ramavtal eller andra kommersiellt avtalade villkor, inklusive samarbetsvillkor som överenskommits mellan Rawl Scandinavia och köparen) mellan Rawl Scandinavia och köparen, enligt vilket köparen får beställa produkter från Rawl Scandinavia och som Rawl Scandinavia kommer att leverera till köparen.
4. Med ”Hjälpmaterial” avses system, koncept, varumärken, logotyper, märken, slogans, digitala skanningar, reklammaterial, kataloger, förpackningsmaterial, förpackningar, konstverk, illustrationer, dokument, instruktioner, manualer, databaser, ritningar, information, mönster, specifikationer, formler, testresultat, programvara, uppfinningar, verktyg, displayutrustning, försäljningsställe och försäljningsmaterial, etiketter, modeller, prover, fotografier eller annat liknande material som utvecklats för eller används i relation till en produkt, som ägs av Rawl Scandinavia, eller som Rawl Scandinavia har rätt att använda enligt licens eller på annan juridisk grund.
5. ”Konfidentiell information” avser all information som köparen erhållit och som avser Rawl Scandinavia verksamhet, inklusive – men inte begränsad till – all information som rör verksamhet, processer, planer, avsikter, prislistor, prisstrukturer, kunskap, arbete med uppfinningar, design- och användningsmodeller, affärshemligheter, programvara, marknadsmöjligheter, Rawl Scandinavia kunder och affärsfrågor.
6. ”Destinationsland” är det land till vilket produkterna ska levereras av Rawl Scandinavia.
7. ”Leverans” har den betydelse som anges i klausul 31.
8. "IPR" (Intellectual Property Rights) avser alla immateriella rättigheter i den mening som avses enligt konventionen den 14 juli 1967 angående upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (SÖ 1969:72), inkl ändringar i Genéve den 28 september 1979, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt, databaser, programvara, patent, varumärken, mönster, användningsmodeller och rätt att ansöka om eller registrera patent, varumärke, design och användningsmodell.
9. ”Incoterms® avser 2010 års regler för användning av inhemska och internationella handelsvillkor från International Chamber of Commerce (ICC).
10. ”Prognos” avser alla prognoser för den troliga mängden produkter som är tillgängliga för köparen, exklusive redan gjorda beställningar.
11. ''Force majeure'' avser varje händelse eller omständigheter som ligger utanför rimlig kontroll av någon av parterna, inklusive krigsförklaring, militär verksamhet, upplopp, epidemier, blockader, jordbävningar, översvämningar, bränder eller andra naturkatastrofer, myndighetsbeslut, embargon och andra händelser och omständigheter, som parterna inte var medvetna om vid tidpunkten för orderläggningen eller som parterna inte kunde förutse eller förhindra genom rimliga åtgärder, och som hindrar eller omöjliggör fullgörandet av parternas skyldigheter gentemot varandra.
12. ”Beställning” avser en formell beställning avseende produkter som gjorts av köparen till Rawl Scandinavia i enlighet med avtalet.
13. Med ”Privat Etikett” avses varje märke, logotyp, varumärke eller annat arbete och/eller sammansättning avseende förpackning eller märkning som Köparen har all IPR till, eller som på annan grund får användas lagligt av Köparen.
14. Med ”Private Label Products” avses produkter som innehåller privat etikett – dock ej omfattande Rawl Scandinavia IPR – och som beställs och köps i enlighet med villkor som fastställs i Avtalet;
15. ”Produkter” avser alla varor – inklusive byggprodukter, verktyg inklusive elverktyg, som också kan inkludera såväl tillhörande material som privata etiketter – som levereras av Rawl Scandinavia till köparen för att fullgöra en beställning.
16. ”Köpare” avser en fysisk eller juridisk person som beställer produkter i enlighet med avtalet och inom ramen för sin eller sin huvudmans näringsverksamhet.
17. ”Rawl Scandinavia” är den part i avtalet som agerar som säljare av produkterna.

Allmänt

18. De allmänna köp- och leveransvillkor gäller för användning och köp på webbplatser som drivs av Rawl Scandinavia AB org.nr 556706–6666 (nedan kallat ”säljaren”), samt för köp som görs på distans via andra kanaler, till exempel telefon och e-post.
19. Villkoren gäller för både företag och privatpersoner. Det framgår av rubrik eller text om aktuellt villkor avser uteslutande företag eller privatpersoner. Med företagskunder avser företag som avser utnyttja produkterna i sin affärsverksamhet. Köp av företagskund kommer inte omfatta det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller -skydd.
20. Priskataloger, prislistor eller annan kommersiell information som görs tillgänglig för köparen är inte bindande och ska inte ses som en offert, såvida inte annat anges i avtalet.
21. De allmänna villkoren har förhandlats fram mellan parterna. Villkoren kan inte ändras genom andra villkor som avses i offert, leveranssedel, fraktsedel, bekräftelse av order, korrespondens med Rawl Scandinavia eller någon annat. Om det föreligger någon konflikt eller motsägelse i överensstämmelsen mellan dess villkor och avtalet, ska bestämmelserna i avtalet äga företräde.
22. Säljaren förbehåller sig att kunna annullera eller neka beställningar på artiklar som visas på webbplatsen eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information. Säljaren är inte skyldig att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.

Priser och betalning

23. Priserna för produkterna som annonseras inkluderar inte mervärdesskatt (”moms”), tullavgifter eller frakt. När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats. Bekräfta priset inklusive alla artiklar innan du skickar din beställning.
24. Betalning görs genom kort: Visa/Mastercard.
25. Produkter som betalas via faktura ska betalas inom 30 dagar från vårt fakturadatum såvida inte andra betalningsvillkor avtalas specifikt. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet.
26. Om köparen inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller säljaren rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.
27. Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi ger dig kredit och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.
28. Säljaren förblir ägare av produkterna fram till att betalningen av produkterna är gjord i sin helhet samt erlagt betalning för alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. Betalningen bedöms som gjord den dag då betalningen från köparen inkommer på säljarens bankkonto. För att undvika tvivel behåller säljaren säkerheten för alla obetalda köp (säljpant). Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger oss rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.
29. Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att: (a) hålla varorna förvarade separat och tydligt identifierbara som tillhör säljaren; (b) inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken; (c) hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; (d) inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för produkterna. Detta gäller alla produkter säljaren levererar till dig som köpare och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.
30. Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan säljaren utöva lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.
 
Leverans

31. Säljaren tar en leveransavgift för alla leveranser om inte annat är avtalat. Leverans kommer ske i enlighet med order, avtal och dess villkor, till den plats (leveransadress), tidpunkt (leveransdatum) som framgår i avtalet eller av orderbekräftelsen. Alla tider eller datum som anges för leverans är endast uppskattningar.
32. Säljaren gör sitt bästa för att uppfylla leveranstider som köparen har avtalat om, men tar inte ansvar för eventuella förluster, kostnader, skador, avgifter eller utgifter av eventuella förseningar i leveransen av produkterna. Säljaren kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela köparen om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid.
33. Med Leveransdatum innebär dagen för köparens mottagande av leverans av beställda produkter på leveransplatsen. I fall där leveransplatsen är en annan än den registrerade adressen eller om leveransen sker från en annan tillverkningsanläggning och leveransen görs genom extern transportör, ska leveransdatum innebära dagen då produkterna lastas för transport.
34. Köparen ska informera säljaren om eventuella synliga defekter på produkterna eller ofullständig leverans och lämna ett skriftligt klagomål inom 14 dagar från leveransdatum eller förväntad leverans. Försitter köparen tiden för avlämnande av klagomål till säljaren anses produkterna vara levererade felfria.
35. Risken övergår till köparen vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.
36. Leverans ska ske från fabrik (fri fabrik ”EXW”), om inte annat framgår på orderbekräftelsen.

Annullering (endast vid försäljning till andra företag)

37. När en order har blivit bekräftad av säljaren kan köparen inte avbryta beställningen om inte en auktoriserad representant hos säljaren samtycker till detta skriftligen.
38. Säljaren förbehåller sig rätten att annullera köparens beställning eller delar av den om produkterna är slutsålda. Om produkterna är slutsålda får köparen ett meddelande om det, eventuellt med information om förväntat datum när produkterna åter blir tillgängliga eller vad säljaren kan erbjuda istället. Köparen får möjlighet att godta säljarens nya erbjudande med de ändringar som gjorts eller helt annullera hela beställningen.

Ångerrätt/retur (endast vid försäljning till privatpersoner)

39. Köparen har rätt att ångra sitt köp av produkterna inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag då köparen tog emot produkten eller den dag då ägarrätten övergått till köparen. Om köparen vill utöva sin ångerrätt skall köparen på ett klart och tydligt sätt meddela säljaren sitt beslut att frånträda avtalet inom ångerfristen (genom att skicka e-mail till: order@rawlplug.se). Köparen skall hinna utöva ångerrätten i tid är det tillräckligt att köparen meddelar säljaren om avsikten att ångra beställningen innan ångerfristen gått ut.
40. Köparen bestämmer själv hyr produkterna skickas i retur. Köparen ansvarar för produkterna tills de når säljaren. Frakt i samband med byte eller retur betalas av köparen.
41. Kundanpassade produkter kan ej returneras.
42. Återbetalning kommer ske utan onödigt dröjsmål. Säljaren har rätt att vänta med återbetalning till säljaren mottagit retur av produkter.

Reklamation och garantier

43. Säljaren är ansvarig för fel på produkterna endast om felet uppträder inom sex månader från leveransdatum och endast om felet fanns innan ansvaret för produkterna övergick till köparen såvida inte köparen var medveten om felet på leveransdatumet eller inte meddelat felet enligt punkt 34.
44. Köparen förlorar rätten till garanti för fel i produkterna om denne inte meddelar säljaren om felet inom 14 dagar efter upptäckten av felet.
45. Vid konstaterat fel eller brist i produkten ska säljaren avhjälpa felet så snart det är möjligt genom att reparera produkten, byta ut den eller tillhandahålla en prisrabatt för den felaktiga produkten.

Ansvarsbegränsning

46. Säljaren frånsäger sig allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).
47. Säljarens maximala ansvar gentemot köparen enligt detta avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Force majeure

48. Säljaren är inte ansvarig för leveransförseningar, defekter eller felaktiga funktioner hos några produkter eller tjänster om de orsakats av händelse eller omständighet som ligger utanför rimlig kontroll enligt definition ”Force majeure”.

Immateriell egendom

49. Ingenting i avtalet ger säljaren rätt till någon av köparens immateriella rättigheter, enligt definition ”IPR”. Köparen ges heller ingen rätt till säljarens immateriella rättigheter, förutom vad som uttryckligen beviljas i avtalet eller på annat sätt skriftligt. Eventuella immateriella rättigheter som skapas i samband med tjänsterna ska tillhöra säljaren och/eller säljarens licensgivare.

Tre​​​​dje parts rättigheter

50. I de fall där säljaren hanterar, säljer eller distribuerar köpares egna varumärken, ”Privat label products”, beviljar köparen säljaren en icke-exklusiv, överförbar eller vidarelicenserbar, royaltyfri licens att använda i samband med tillverkning, hantering och leverans till köparen. Licensen för privat label ska endast användas i den form och stil som tillhandahålls och anges av köparen.

Dataskydd

51. Genom att lägga en beställning hos säljaren accepterar köparen behandling av personuppgifter. Personuppgifter som köparen lämnar vid köp kommer att registreras och lagras elektroniskt.
52. Vid de fall köparen är ett företag bestämmer både köparen och säljaren syftena och sätten att behandla och är separata personuppgiftsansvariga. Parterna ska var och en uppfylla sina respektive skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen vid behandling av delad information enligt villkoren, och ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för efterlevnad enligt dataskyddsförordningen. På grund av att båda parter är separata personuppgiftsansvariga krävs inget dataskyddsavtal.
Laddar
Laddar